บทสวดพาหุง ชนะมาร ช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง สร้างกำลังใจ เอาชนะทุกอุปสรรคได้

บทสวดพาหุง

บทสวดพาหุง เป็นบทสวดสำหรับการเอาชนะมารในจิตใจ วันที่เราหมดกำลังใจหรือท้อแท้กับชีวิตเราจึงอยากแนะนำให้ท่านสวด บทสวดพาหุงนี้ เพื่อช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจ สามารถเอาชนะความกลัวหรือสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจของเราอยู่ (ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “มาร” นั่นเอง) ทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง จนได้รับชัยชนะตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้ อ่านเพิ่มเติม

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

บทสวดพาหุง

ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ  พระคาถานี้ปัจจุบันมักใช้สวดต่อจากคาถาทำวัตรเช้าหรือเย็น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

๑. พุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

๒. ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

๓. สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

บทสวดพาหุง บาลี เริ่มด้วย

๔. พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)

๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๕. กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๘. ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

 

อานิสงส์การสวด บทสวดพาหุงชนะมาร

สร้างพุทธคุณให้เกิดในตน มีผลพ้นบ่วงมาร

บทสวดมนต์ “พุทธชัยมงคลคาถา” เป็นบทสวดที่พุทธศาสนิกชนได้ยินได้ฟังกันจนคุ้ยเคยมาเป็นเวลาช้านานเพราะในงานบุญงานกุศลต่างๆพระท่านก็นิยมสวดบทนี้อยู่เป็นประจำ เชื่อกันว่าบทสวดนี้มีอานุภาพเนื่องจากเป็นคาถาที่นำเอาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงผจญและชนะมารได้รวมลงไว้ในคาถานี้

การสวดพาหุงมหากาช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง พร้อมเผชิญอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาเสมอ บางอย่างเป็นผลจากกรรม ที่ทำไว้ในอดีตผ่านมา บางครั้งก็เกิดจากกรรมปัจจุปัน ซึ่งหากผู้สวดน้อมนำสารธรรมที่แฝงความหมายของเเง่คิดในบทสวดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ มีผลให้เกิดสติปัญญา ขจัดปัดเป่าอุปสรรคหมดสิ้นไปจากชีวิต ด้วยความเข้มขลังจากตัวคาถา

พุทธบารมีแต่ละประเภท ในการปราบมารแต่ละประเภท

ทรงชนะมารโดยไม่ใช้พละกำลัง แต่เพราะพระธรรมตามลำดับขั้นของมารแต่ละประเภท ความเข้มขลังของพลังพระพุทธมนต์บทนี้ อยู่ที่สารธรรม คือ พุทธวิธีที่ทรงใช้ เพราะชัยชนะของพระพุทธองค์ มิใช่ทรงมาได้ด้วยพละกำลัง แต่ทรงได้มาด้วยพระธรรมของพระองค์เอง คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระกรุณาคุณ จึงเป็นชัยชนะ ที่มิต้องมีการเสียเนื้อของผู้เข้ามาผจญแต่อย่างใด

 

ลำดับขั้นของบารมี เริ่มตามลำดับ ดังนี้

บทที่ 1 ปราบมาร ด้วยทานบารมี

พระคาถาพาหุงบทแรก พญามารเข้าผจญพระพุทธองค์เพื่อขวางการตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงใช้บารมีของพระองค์ ปรากฎพระแม่ธรณีออกมาบีมมวยผม
อานุภาพแห่งพระคาถาบทที่1
สะท้อนพุทธคุณในการช่วยปัดเป่าอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

บทที่ 2 ปราบยักษ์ ด้วยขันติธรรม

ทรงปราบอาฬาวกะยักษ์ที่ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับสิ่งมีชีวิต ที่เข้ามาไกล้เขตของตนกินได้ โดยทรงใช้ขันติเข้าปราม
อานุภาพแห่งพระคาถาบทที่2
เพื่อเอาชนะคนที่มีจิตใจกระด้างอำมหิต

บทที่ 3 ปราบช้าง ด้วยเมตตาธรรม

พระเทวทัตคิดกลอุบายปล่อยช้างนาฬาคิรี ที่เมาและตกมันมาหมายจะสังหารพระพุทธองค์ ทรงแผ่เมตตาไปยังพญาช้างทำให้พญาช้างสงบ
อานุภาพของพระคาถาบทที่ 3
เพื่อชนะศัตรูสัตว์ร้ายทั้งหลาย

บทที่ 4 ปราบมหาโจร ด้วยอิทธิฤทธิ์

โจรองคุลีมารถือดาบหมายจะสังหารพระพุทธองค์ และทรงใช้อิทธิฤทธิ์ทางใจจนสามารถเอาชนะใจโจร องคุลีมารให้กลับใจได้
อานุภาพของพระคาถาบทที่ 4
เพื่อป้องกันโจรและกลับใจคนได้

บทที่ 5 ปราบหญิงแพศยา ด้วยสันติธรรม

นักบวชลัทธิเชนจ้างโสเภณี ชื่อ จิญจายะใส่ร้ายว่า ท้องกับพระพุทธองค์ ทรงชนะได้ด้วยวิธีสงบพระหฤทัย จนท้ายที่สุด นางจิญจายะต้องโทษถูกธรณีสูบเอง
อานุภาพพระคาถาบทที่ 5
เพื่อเอาชนะการใส่ร้าย การชนะคดีความ

บทที่ 6 ปราบเจ้าลัทธิ ด้วยปัญญา

สัจจะกนิครณ นักบวชลัทธิเชน กล่าวท้าทายดูหมิ่นศาสนาพุทธ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโต้ตอบเพื่อโปรดความเขลาจนนักบวชต้องจนหนทาง
อานุภาพของพระคาถาบทที่ 6
เพื่อเอาชนะความเขลาของคนและเอาชนะการโต้เถียงขัดแย้ง

บทที่ 7 ปราบพญานาคจอมพาล ด้วยฤทธิ์สู้ฤทธิ์

นันโทปนันทนาคราชไม่พอใจพระพุทธเจ้าที่เหาะข้ามวิมานตนไป จึงมาท้าทาย พระโมคลานะจึงขออาสาใช้ฤทธิ์ปราบพญานาคราช จนสามารถปราบเอาชนะได้
อานุภาพแก่งพระคาถาบทที่ 7
เพื่อเอาชนะเล่ห์เลี่ยมของคน

บทที่ 8 ปราบพกาพรหม ด้วยญาณ

พรหมชื่อ พกาหลงผิดคิดว่าตนนั้นบรรลุอยู่คงทนเป็นนิรันดร์ พระพุทธองค์จึงมาแสดงธรรมเพื่อโปรด พกามาพรหมท้าทายลองฤทธิ์กับพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงแสดงอิทธิฤทธิ์แอบซ่อนตัวในมวยผมเพื่อให้พกามาพรหมค้นหาและทรงชนะในที่สุด
อานุภาพของพระคาถาบทที่ 8
เพื่อเอาชนะมานะทิฎฐิ

 

บทส่งท้าย

บทสวดพาหุง เป็นพระคาถาที่มีพลานุภาพมาก ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สวดเป็นอย่างมาก ยิ่งท่านผู้สวดได้เข้าใจในบทสวดและคำแปลแล้วนั้น จะยิ่งช่วยให้ท่านมีจิตใจที่เข้มข้น ไม่หวาดหวั่นกับศัตรูหรือคนที่คิดร้ายทั้งปวง สามารถเอาชนะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้ จนได้พบกับความสำเร็จ ความเจริญ เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งและได้พบเจอกับความสุขในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ99

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ