คาถาชินบัญชร สวดทุกวันช่วยเสริมบุญบารมีให้ชีวิต

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่มีมนต์ขลังยิ่งนัก ท่านผู้ใดได้สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ จะก่อเกิดพลัง ช่วยเสริมบุญบารมี สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับชีวิต ตลอดจนญาติพี่น้องและบริวารทั้งหลายของท่าน ประหนึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุ้มครอง ป้องกันภยันตรายจากเจ้ากรรมนายเวร และผู้ไม่หวังดี ให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัย ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตามที่ท่านได้ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้

พระคาถานี้แต่เดิมเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้ดัดแปลงแต่งเติมเพิ่มความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ

 

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)

สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด อยากสวดพระคาถาชินบัญชรเพื่อความเป็นศิริมงคลกับตัวเองในช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถท่องพระคาถาแบบย่อเพื่อรวบรวมสติ สมาธิ และพลังให้เกิดผลสำเร็จดังประสงค์ได้ตามนี้ค่ะ

นึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์โต แล้วเริ่มสวดบทนำ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบท พระคาถาชินบัญชร

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ

นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง

สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสะโป

เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง

วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินา นานาวะระสังยุตตา

สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตาง พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

คำแปล คาถาชินบัญชร

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย

ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์

ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว

เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ

เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น

พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ

พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง

พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา

พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง

อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ

มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี

พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส

เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน

รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา

พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร

เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้

ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง

สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม

แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน

อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น

เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น

จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม

จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า

ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ

แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

ความหมายของบทสวดชินบัญชร

ในความหมายของคำว่า ชินบัญชร นั้นแปลว่า กรง หรือ เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า คำว่า ชิน หมายถึง พระพุทธเจ้า คำว่า บัญชร หมายถึง กรง หรือ เกราะ โดยที่เนื้อหาในคาถาในชินบัญชรนั้นจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวน 28 พระองค์ เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกร เป็นต้น เดินทางลงมาสถิตอยู่ในทุกอณูของร่างกาย เพื่อเป็นการเสริมให้ตนเองนั้นมีพลังพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่

จากนั้นจึงอัญเชิญพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 80 องค์ซึ่งเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังได้มีการอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ทรงอานุภาพในด้านต่างๆ มาสถิตในทุกส่วนของร่างกายจนรวมกันเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมลงมาห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรจนกระทั่งอันตรายก็ไม่สามารถหาช่องโหว่เพื่อสอดแทรกเข้ามาได้

เราได้รู้จักประวัติความเป็นมาของพระคาถาชินบัญชรอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปกำหนดจิตใจให้สงบเพื่อเริ่มสวดภาวนาพระคาถากันแล้ว

อานุภาพของพระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชรนี้มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์มาก หากผู้ใดสวดมนต์ หรือภาวนาคาถาชินบัญชรอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะกิน เดิน นั่ง นอน หรือภาวนาพระคาถาแม้ยามอาบน้ำ แปรงฟัน หรือแม้กระทั่งตอนทำงานก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคล สมบูรณ์พูลผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ำกราย เดินทางไปที่ได้ก็เกิดเมตตามหานิยม มีลาภผลทวี ขจัยภัยภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ

หากสวดคาถาชินบัญชรนี้ขณะทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริต แก้สรรพโรคได้หายสิ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณที่ว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” เมื่อเดินทางไปที่ใดๆ ให้สวด 10 จบแล้วอธิฐานก็จะสำเร็จได้สมดังใจ

 

รีวิวพระคาถาชินบัญชร

จากประสบการณ์ที่ สาธุ99 ได้สวดภาวนาเจริญสติด้วยพระคาถาชินบัญชรอย่างสม่ำเสมอ ก็ได้เกิดสิ่งอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การได้เงินก้อนใหญ่จากลูกค้าที่ไม่คิดว่าจะได้ การทำของสำคัญหายแล้วได้คืน การทำงานใหญ่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เป็นต้น และในบางครั้งที่เกิดความไม่สบายใจ มีเรื่องกังวลจนนอนไม่หลับอยู่หลายคืน การได้สวดพระคาถาบทนี้ก็ช่วยปัดเป่าความทุกข์ภายในใจ และช่วยให้เรามีสติ และคิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

คลิปวิดีโอนี้เป็นบทสวดพระคาถาชินบัญชร 9 จบ ใช้เวลาประมาณ 44 นาที ขอให้ท่านตั้งมั่นในสิ่งที่อยากให้เกิดผล และตั้งใจฟังบทสวดนี้ไปพร้อมๆ กัน สิ่งอัศจรรย์ และความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่ทุกท่านอย่างแน่นอน

 

บทส่งท้าย

คาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่มีพลานุภาพมาก เนื้อหาของบทสวดจะกล่าวถึงการอัญเชิญพระอรหันต์ 28 พระองค์มาประทับที่ร่างกายของเรา เพื่อเสริมพลังและบารมีให้กับตัวผู้เจริญภาวนาเอง ให้สามารถทำกิจที่ตั้งมั่นไว้จนประสบสำเร็จให้จงได้ หากท่านผู้สวดถึงพร้อมด้วยความศรัทธาในพระคาถา มีแผนการที่สุดยอดให้กับสิ่งที่ท่านอยากทำ และลงมือทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ท่านก็จะได้พบกับความสำเร็จนั้น สาธุ99

**ตามหลักวิทยาศาสตร์ การสวดมนต์ด้วยความตั้งมั่นจะช่วยให้สมองของเราทำงานด้วยคลื่นที่เรีกว่า อัลฟ่า สภาวะนี้จะทำให้สมองเรารับรู้ได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี มีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน อันจะนำมาซึ่งปัญญา ที่จะช่วยให้เราสามารถคิดแก้ไขปัญหาหนักๆ และค้นพบทางสว่างได้

 

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ